binh vhtt bc

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 852/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH...

Đọc Thêm

Phường An Sơn ra mắt đội công tác xã hội tình nguyện

Thực hiện Quyết định số 1652 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch mạng lưới đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, thành phố Tam Kỳ đã chọn phường An Sơn để thành lập thí điểm đội công tác xã hội tình nguyện và buổi lễ ra mắt vừa diễn ra sáng ngày 13.4. Tham dự lễ ra mắt có đại diện...

Đọc Thêm